Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MUMIKO.PL

 1. Definicje

 2. Postanowienia ogólne

 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 4. Koszty i sposoby płatności

 5. Sposoby i terminy dostawy produktu

 6. Prawo odstąpienia od umowy

 7. Reklamacje

 8. Ochrona danych osobowych

 1. DEFINICJE

 1. SPRZEDAJĄCY – Sklep internetowy Mumiko dostępny pod adresem www.mumiko.pl, prowadzony jest przez firmę MUMIKO MAGDALENA PASTERNAK, z siedzibą w Opolu przy ul. Składowej 13B, 45-125 Opole, NIP: 7542939102, REGON: 365868247.

 2. KUPUJĄCY – osoba dokonująca zakupu Produktu za pośrednictwem strony www.mumiko.pl.

 3. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mumiko.pl.

 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma (wolna od wad fizycznych i prawnych) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa cywilnoprawna między Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający zobowiązuje się wykonać oraz sprzedać Kupującemu Produkt, Kupujący natomiast zobowiązuje się do zapłaty ceny.

 6. KONTO – dedykowany Kupującemu, modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji.

 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 8. KOSZYK - formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu Internetowego, w której Kupujący zatwierdza rodzaj i ilość Produktów, dane do dostawy, wystawienia faktury oraz sposób płatności.

 9. REJESTRACJA - procedura dokonywana przez Kupującego w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedający może wykorzystywać pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu gromadzenia danych informatycznych związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Kupującego.

 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 3. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży należy pamiętać, że liczba produktów jest ograniczona oraz, że realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienie może składać:

  1. Kupujący posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.

  2. Kupujący nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. W takim przypadku zamówienia dokonuje się z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.

 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.

 3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Sklepie Internetowym.

 4. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Produkt nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Brak zapłaty ceny w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i odmowy zrealizowania Zamówienia.

 1. KOSZTY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny na stronie są cenami brutto, zawierają podatek VAT – są wiążące w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 2. Wpłaty za Produkt są dokonywane na konto bankowe Sprzedającego.

 3. Cena Produktu obejmuje również koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polski. W przypadku wysyłki za granicę, koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

 4. Do każdego zamówienia załączona jest faktura VAT.

 1. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Jeśli Produkt znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego, wtedy niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty zostaje przekazany do przesyłki. W sytuacji kiedy Produkt nie jest dostępny w magazynie, Sprzedający po złożeniu Zamówienia przez Kupującego rozpoczyna proces produkcji, który może trwać do 2 tygodni. O zakończeniu realizacji zamówienia i wysłaniu Produktu, Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail.

 2. Złożony, zapakowany i zabezpieczony Produkt przesyłamy za pomocą zewnętrznej firmy kurierskiej na wskazany w Zamówieniu adres.

 3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz na terenie państw Unii Europejskiej. Spis krajów do których Sprzedający wysyła Zamówienia znajduje się w formularzu Zamówienia.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu, Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży, którą zawarł na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Składowa 13 B, 45-125 Opole; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila na adres: studio@mumiko.pl.

 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajduje się poniżej Regulaminu. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, udostępnić bezpiecznie zapakowany, nie zniszczony Produkt.

Po wcześniejszym ustaleniu przez obie strony miejsca i godziny odbioru Produktu, Sprzedający zobowiązuje się do przysłania firmy kurierskiej po odbiór przesyłki na swój koszt. Zwroty kierowane są na adres: ul. Składowa 13 B, 45-125 Opole.

Do zwracanego Produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymany wraz z nim dowód sprzedaży (fakturę VAT).

 1. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności za Produkt. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 3. UWAGA – zgodnie z obowiązującym prawem [ustawa o prawach konsumenta – Dz.U.2014.827 z zm.] powyższe prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zindywidualizowanych Produktów (np.: umieszczenie imion / znaków na życzenie Kupującego na Produkcie).

 1. REKLAMACJE

 1. Jeżeli po otrzymaniu Produktu Kupujący stwierdzi w nim wady (powstałe z winy Sprzedającego oraz w przypadku niezgodności Produktu z umową) lub wady pojawią się w trakcie użytkowania Produktu w okresie do 2 lat od otrzymania Produktu przez Kupującego, powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Składowa 13 B, 45-125 Opole lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: studio@mumiko.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji na podstawie rękojmi powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności Produktu z Umową oraz oczekiwania Kupującego względem reklamacji. W ramach reklamacji Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo jego naprawy. W sytuacji, kiedy doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową jest niemożliwe, Kupujący może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitego zwrotu.

 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Kupujący zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, po wcześniejszym ustaleniu przez obie strony miejsca i godziny odbioru Produktu, Kupujący udostępni bezpiecznie zapakowany Produkt, a Sprzedający zobowiązuje się do przysłania kuriera po jego (Produktu) odbiór.

 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy – a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu lub obniży cenę Produktu lub zaoferuje inny Produkt z swojej oferty.

 6. Sklep Internetowy nie przyjmuje zwrotów ani reklamacji odesłanych za pobraniem.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący akceptując niniejszy regulamin zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.1997.133.883 z zm. - Dane te umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego są przetwarzana wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom.

 2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Sklepu Internetowego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje:

 • data odbioru Towaru ___________________________________________________

 • adres konsumenta _____________________________________________________

 • nr konta bankowego** __________________________________________________Data

Podpis konsumenta

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

**opcjonalnie
studio@mumiko.pl

+48 573 960 649

ul. Składowa 13B

45-125 Opole

Polska